TH | EN
โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ์

โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานมีรายละเอียดดังนี้


(ESOP-W4)
ESOP-W4 โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิผู้บริหารและ พนักงานครั้งที่ 4

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 108 ท่าน
ราคาเสนอ ไม่มีราคาเสนอ (หน่วยละ 0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ 9 เมษายน 2560

วันที่ออก จำนวนที่ออก (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย/หุ้น) ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หน่วย) กำหนดเวลาการใช้สิทธิ
เริ่ม สิ้นสุด
10 เมษายน 2555 8,690,000 1.000 15.440 30 มิถุนายน 2557 9 เมษายน 2560

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ปรับสิทธิ จำนวนที่ออก (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย/หุ้น) ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หน่วย)
28 กุมภาพันธ์ 2556 8,570,000 1.017 15.182
10 เมษายน 2557 8,570,000 1.033 14.948
9 เมษายน 2558 8,570,000 1.051 14.687
11 เมษายน 2559 8,570,000 1.073 14.385

สำหรับปี 2559 มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ออก จำนวน 8,570,000 หน่วย (โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 120,000 หน่วย) มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 14.385 บาทต่อหน่วย

ผลการใช้สิทธิ ESOP-W4

การใช้สิทธิครั้งที่ วัน/เดือน/ปี จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการใช้สิทธิ จำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด (บาท) วัตถุประสงค์
1 30 มิถุนายน 2557 916,271 13,696,418.91 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
2 30 กันยายน 2557 1,248,058 18,655,970.98 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
3 30 ธันวาคม 2557 318,164 4,755,915.47 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
4 31 มีนาคม 2558 213,314 3,188,617.67 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
5 30 มิถุนายน 2558 1,840,246 27,027,693.00 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
6 30 กันยายน 2558 317,927 4,669,393.85 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
7 31 ธันวาคม 2558 89,335 1,312,063.15 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
8 31 มีนาคม 2559 42,565 625,152.16 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
9 30 มิถุนายน 2559 1,779,249 25,594,496.87 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
10 30 กันยายน 2559 142,547 2,050,538.60 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
11 30 ธันวาคม 2559 49,358 710,014.83 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน