TH | EN
โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ์

โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้


(ESOP-W4)
โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิผู้บริหารและ พนักงานครั้งที่ 4

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานจำานวน 108 ท่าน
ราคาเสนอ ไม่มีราคาเสนอ (หน่วยละ 0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ 9 เมษายน 2560

วันที่ออก จำนวนที่ออก (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย/หุ้น) ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หน่วย) กำหนดเวลาการใช้สิทธิ
เริ่ม สิ้นสุด
10 เมษายน 2555 8,690,000 1.000 15.440 30 มิถุนายน 2557 9 เมษายน 2560

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ปรับสิทธิ จำนวนที่ออก (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย/หุ้น) ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หน่วย)
28 กุมภาพันธ์ 2556 8,570,000 1.017 15.182
10 เมษายน 2557 8,570,000 1.033 14.948
9 เมษายน 2558 8,570,000 1.051 14.687
11 เมษายน 2559 8,570,000 1.073 14.385

สำหรับปี 2560 มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกจำนวน 8,570,000 หน่วย (โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้จัดสรร จำนวน 120,000 หน่วย) มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 14.385 บาทต่อหน่วย

ผลการใช้สิทธิ ESOP-W4

การใช้สิทธิครั้งที่ วันที่ใช้สิทธิ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการใช้สิทธิ จำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด (บาท) วัตถุประสงค์
1. 30 มิถุนายน 2557 916,271 13,696,418.91 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
2. 30 กันยายน 2557 1,248,058 18,655,970.98 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
3. 30 ธันวาคม 2557 318,164 4,755,915.47 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
4. 31 มีนาคม 2558 213,314 3,188,617.67 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
5. 30 มิถุนายน 2558 1,840,246 27,027,693.00 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
6. 30 กันยายน 2558 317,927 4,669,393.85 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
7. 30 ธันวาคม 2558 89,335 1,312,063.15 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
8. 31 มีนาคม 2559 42,565 625,152.16 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
9. 30 มิถุนายน 2559 1,779,249 25,594,496.87 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
10. 30 กันยายน 2559 142,547 2,050,538.60 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
11. 30 ธันวาคม 2559 49,358 710,014.83 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
12. 10 เมษายน 2560 134,125 1,929,388.13 สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน