รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 มีดังนี้ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)
1. ครอบครัว นายวิชา พูลวรลักษณ์ 305,430,236 34.14%
  นายวิชา พูลวรลักษณ์ 265,040,100 29.62%
  นางภารดี พูลวรลักษณ์ 18,345,536 2.05%
  นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ 12,044,600 1.35%
  นายวิชญะ พูลวรลักษณ์ 10,000,000 1.12%
2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 45,406,600 5.08%
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 43,132,127 4.82%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,576,544 4.09%
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 34,258,950 3.83%
6. GIC PRIVATE LIMITED 33,991,200 3.80%
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 26,226,500 2.93%
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 26,018,994 2.91%
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 25,000,000 2.79%
10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 23,439,300 2.62%