นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท อาเชียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
การเข้าอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 3/2558
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16
นายชัย จรุงธนาภิบาล
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.08%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - 2560 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การเข้าอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Chapman University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต San Diego University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพธารา จำกัด
การเข้าอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 2/2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547
 • หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 16/2548
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
- กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ 47 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.11%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
 • น้องชายภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2560 : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)