ค้นหาข่าว :

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548  |  2547


26 ธันวาคม 2560
ชี้แจงการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ (Big Lot) (แก้ไข)
26 ธันวาคม 2560
ชี้แจงการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ (Big Lot)
21 ธันวาคม 2560
แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
07 ธันวาคม 2560
ชี้แจงการซื้อขายหุ้นในกระดานรายใหญ่ (Big Lot)
17 พฤศจิกายน 2560
แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท PVR BLUO Entertainment Limited (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
14 พฤศจิกายน 2560
แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท PVR BLUO Entertainment Limited (เพิ่มเติม)
10 พฤศจิกายน 2560
แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท PVR BLUO Entertainment Limited
10 พฤศจิกายน 2560
แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท PVR BLUO Entertainment Limited
10 พฤศจิกายน 2560
การออกและเสนอขายหุ้นกู้
10 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
20 ตุลาคม 2560
การออกและเสนอขายหุ้นกู้
11 สิงหาคม 2560
การซื้อทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("บริษัทย่อย")
11 สิงหาคม 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
19 เมษายน 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
<<< <
/ 2
>>>