TH | EN
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว :

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548  |  2547


04 ธันวาคม 2555
แจ้งวันหยุดประจำปี 2556
19 พฤศจิกายน 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ MAJOR เริ่มซื้อขายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
16 พฤศจิกายน 2555
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท (ESOP-W3)(แก้ไข)
15 พฤศจิกายน 2555
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท (ESOP-W3)
09 พฤศจิกายน 2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555
09 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
17 กันยายน 2555
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
06 กันยายน 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ MAJOR เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กันยายน 2555
31 สิงหาคม 2555
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (ESOP-W3)
14 สิงหาคม 2555
การจ่ายปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2555
ชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
14 สิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
06 มิถุนายน 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ MAJOR เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2555
01 มิถุนายน 2555
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (ESOP-W3)
16 พฤษภาคม 2555
การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย MJ126A
16 พฤษภาคม 2555
(เพิ่มเติมวัน SP) แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด MAJOR126A
14 พฤษภาคม 2555
แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด MAJOR126A
10 พฤษภาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
<<< <
/ 2
>>>