TH | EN
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว :

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548  |  2547


16 ธันวาคม 2547
01 ธันวาคม 2547
แจ้งเพิ่มเติมมติเรื่องการเข้าทําสัญญารับจ้างบริหารพื้นที่ให้กับบริษัท เวล ซีนีเพล็กซ์ จํากัด
29 พฤศจิกายน 2547
แจ้งมติเรื่องการเข้าทําสัญญารับจ้างบริหารพื้นที่ให้กับบริษัท เวล ซีนีเพล็กซ์ จํากัด
11 พฤศจิกายน 2547
แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2547 และ ชี้แจงผลการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
11 พฤศจิกายน 2547
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 (ล้างขาดทุนสะสม)
11 ตุลาคม 2547
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว
11 ตุลาคม 2547
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว
05 ตุลาคม 2547
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1)
04 ตุลาคม 2547
ชี้แจงรายละเอียดข่าวในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
29 กันยายน 2547
แบบรายงานผลการแลกหลักทรัพย์ของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“อีจีวี”) ต่อตลาดหลั#
29 กันยายน 2547
แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
21 กันยายน 2547
แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น
21 กันยายน 2547
แจ้งวันสุดท้าย สําหรับการซื้อหลักทรัพย์ เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ภายในกําหนดการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
20 กันยายน 2547
แจ้งวันสุดท้าย สําหรับการซื้อหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ ภายในกําหนดการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
08 กันยายน 2547
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในบริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จํากัด
02 กันยายน 2547
แจ้งการลงทุนใน บริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จํากัด
02 กันยายน 2547
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในบริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จํากัด
30 สิงหาคม 2547
ผลกระทบของการออกหุ้นสามัญใหม่ต่อสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ Major-W1 และ ESOP-W1
23 สิงหาคม 2547
การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวน
20 สิงหาคม 2547
อนุมัติผลการตรวจสอบสถานะทางการเงินบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
<<< <
/ 3
>>>