รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เผยแพร่วันที่ 2 มีนาคม 2561) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
(เผยแพร่วันที่ 3 มีนาคม 2560)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี ดาวน์โหลด
รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการอิสระ (ตรวจรายละเอียด) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
รายนามผู้สอบบัญชีรายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายนามผู้สอบบัญชีรายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
รายนามผู้สอบบัญชีรายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (MAJOR-ESOP#4) ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
รายนามผู้สอบบัญชีรายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการปรุชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดาวน์โหลด