นายวิชา พูลวรลักษณ์
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 54 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 29.60%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
 • กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2546
นายธนกร ปุลิเวคินทร์
- กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์
อายุ 61 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.05%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547
นางจินดา วรรธนะหทัย
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า
อายุ 54 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2551 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - 2551 : ผู้อำนวยการธุรกิจพื้นที่เช่า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
อายุ 49 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.0045%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
 • 2554 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554
นายกิติกร พุ่มสว่าง
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง
อายุ 63 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.0034%
ประวัติการศึกษา
 • วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
นายนิธิ พัฒนภักดี
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา
อายุ 51 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - 2556 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด
นายอภิชาติ คงชัย
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์
อายุ 51 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.0042%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร New Haven University CT ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
นายอภิรักษ์ วาราชนนท์
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อายุ 44 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.0002%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต สาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2560 : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - 2556 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สายงาน Distribution & Sales บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)