TH | EN
บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานจำนวน 2,867 คน เพื่อรองรบการให้บริการสำหรับลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา พื้นที่เช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์โดยในปี 2559 บริษัทได้เพิ่มจำนวนสาขาอีก 22 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนในต่างจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น


สายธุรกิจหลัก จำนวนพนักงาน
สำนักงานใหญ่ 458
โรงภาพยนตร์ 1,055
โบว์ลิ่ง 337
ขายโฆษณา 61
ขายพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า 144
สื่อภาพยนตร์ 107
รวมจำนวนพนักงาน 2,162
*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนบุคลากร

บริษัทได้มีการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันในการรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถให้อยู่องค์กรในการรักษาพนักงานที่ดีความสามารถให้อยู่กับองค์กรบริษัทได้กำหนดนโยบายการปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี โดยจะพิจารณาตามผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัท ซึ่งในส่วนของพนักงานจะพิจารณาการจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล โดยมรนโยบายสำรวจและการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างและการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนักงาน

นอกจากนี้บริษัทได้จัดค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงินรางวัลจากการขาย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กรต่อไป

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงานจึงได้กำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลักแล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน ทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน ทั้งยังจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทักษะความรู้โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และจากคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตลอดจนมีนโยบายการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On-the-job training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) สำหรับในกรณีที่เป็นการฝึกอบรมพร้อมกับการทำงาน บริษัทจะให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า ซึ่งพนักงานที่อาวุโสกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งที่ดำเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริษัท และการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นคนจัด เช่น การฝึกอบรมด้านการบริหารและปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมออีกทั้งบริษัทยังจัดอบรมทักษะทั่วไปอื่น ๆ (Soft Skills) อาทิทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการขายและการตลาดการพัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิคงานบริการ ฯลฯ อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึกประสบการณ์การทำงาน โดยบริษัทได้จัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทำงานในบางตำแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะทักษะและช่วงเวลาว่างของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งในปี 2559 พนักงานและผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นจำนวน 13,696 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแบ่งหลักสูตรการอบรมออกเป็น 4 หลักสูตร คือ General Program, Leadership Program, Managerial Activity และ Functional Program อีกครั้ง พนักงานของบริษัททุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับภาพรวมองค์กร นโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวจ้องในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น