(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2557
31/12/2557
งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
31/12/2559
งบปี 2560
31/12/2560
ไตรมาส 2/61
30/06/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 13,932.42 14,246.02 14,724.91 13,807.71 13,936.78
หนี้สินรวม 7,545.65 7,597.70 8,007.18 7,308.95 7,188.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,330.81 6,580.83 6,636.89 6,413.55 6,636.20
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 890.06 892.52 894.53 894.67 894.67
รายได้รวม 9,053.50 9,201.97 9,580.11 9,937.46 5,367.95
กำไรสุทธิ 1,086.28 1,170.92 1,188.22 1,193.34 818.48
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.22 1.31 1.33 1.33 0.91
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 10.99 11.62 10.96 11.33 11.08
ROE(%) 17.47 18.14 17.98 18.29 17.78
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.00 12.72 12.40 12.01 15.25