นายวิชา พูลวรลักษณ์
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 54 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 29.60%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
 • กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2546
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
- กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ 47 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.11%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
 • น้องชายภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2560 : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
นางภารดี พูลวรลักษณ์
- กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 2.05%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
 • ภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
นายธนกร ปุลิเวคินทร์
- กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์
อายุ 61 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.05%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547