บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงานและมีกระแสเงินสดเพียงพอบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ บริษัท เป็นต้น


วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
10/08/61 29/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.65 บาท 01/01/61-30/06/61
19/02/61 19/04/61 03/05/61 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/60-31/12/60
11/08/60 28/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.65 บาท 01/01/60-30/06/60
17/02/60 18/04/60 03/05/60 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/59-31/12/59
11/08/59 25/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.60 บาท 01/01/59-30/06/59
17/02/59 11/04/59 04/05/59 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/58-31/12/58
07/08/58 20/08/58 04/09/58 เงินปันผล 0.5500 บาท 01/01/58-30/06/58
13/02/58 09/04/58 30/04/58 เงินปันผล 0.5500 บาท 01/07/57-31/12/57
08/08/57 21/08/57 05/09/57 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/57-30/06/57
13/02/57 10/04/57 02/05/57 เงินปันผล 0.50 บาท 01/07/56-31/12/56
09/08/56 23/08/56 06/09/56 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/56-30/06/56
15/02/56 28/02/56 02/05/56 เงินปันผล 0.48 บาท 01/07/55-31/12/55
14/08/55 24/08/55 11/09/55 เงินปันผล 0.39 บาท 01/01/55-30/06/55
16/02/55 29/02/55 02/05/55 เงินปันผล 0.39 บาท 01/07/54-31/12/54
11/08/54 25/08/54 08/09/54 เงินปันผล 0.43 บาท 01/01/54-30/06/54
24/02/54 10/03/54 04/05/54 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/53-31/12/53