นายสมใจนึก เองตระกูล
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิต UPSALA College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2547 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2538 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์โฮลดิ้ง จำกัด
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2549
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35
นายวิชา พูลวรลักษณ์
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 54 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 29.60%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
 • กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2546
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
- กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ 47 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.11%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
 • น้องชายภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2560 : กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
นางภารดี พูลวรลักษณ์
- กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 2.05%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
 • ภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
นายธนกร ปุลิเวคินทร์
- กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์
อายุ 61 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.05%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต United States International University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547
นายวิชัย พูลวรลักษณ์
- กรรมการ
อายุ 55 ปี
ญาติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ญาติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2556 : ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • อนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2544
นายชัย จรุงธนาภิบาล
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.08%
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - 2560 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซีชั่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การเข้าอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2548
นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Chapman University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต San Diego University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพธารา จำกัด
การเข้าอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 2/2551
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547
 • หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 16/2548
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท อาเชียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
การเข้าอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 3/2558
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16
ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
- กรรมการอิสระ
อายุ 75 ปี
ประวัติการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent State University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2557 - ปัจจุบัน : ประธานสภากรุงเทพมหานคร
 • 2555 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
 • ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
 • กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547
นายแพทย์ เสถียร ภู่ประเสริฐ
- กรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี
ประวัติการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่น 4414
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิ The Foundation of International Education (FIE), NIST International School
 • 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
 • 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549