คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำเอาแบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และในปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยในปีที่ผ่านมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานให้ทราบซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ ผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
 1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้นสิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
 2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
 3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิหรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นต้น
 4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำนโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลากว่า 30 วันก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
 4. เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
 5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560
 6. เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารแนบ 7 ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
 9. เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ
 10. เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบBarcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้นำเนื้อหาการประชุม ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุมมติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้นรวบรวมจัดทำเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การป้องกันกรณีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน ซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.4 การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยการนำระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระรวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลังและช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้

1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปได้ว่า บริษัทยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้มีความเคร่งครัดกว่าแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

 1. พนักงานและครอบครัว
 2. ลูกค้าและเจ้าหนี้
 3. ผู้ถือหุ้น
 4. พันธมิตรทางธุรกิจ
 5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน
 6. คู่แข่ง
 7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

1. พนักงานและครอบครัว

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว

 1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลา โบนัสประจำปี การประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
 2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
 3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับ ประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
 4. บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียน กรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
 5. บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

2. ลูกค้าและเจ้าหนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

 1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 2. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
  • ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
  • การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีความเท่าเทียมกัน
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
  • พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้

 1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 2. บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

3. ผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

 1. บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องปกป้อง และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลการกำหนด หรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
 2. บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น
 3. บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า)

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า)

 1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
 2. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้าบริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้
  • ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
  • การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
  • ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่ง หรือหลายราย ให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน

 1. บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
 2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกโดยจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์

6. คู่แข่ง

นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริงและขัดต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อหวังระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และการศึกษา และจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้ความบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อป้องกัน มิให้การดำเนินธุรกิจสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทสนับสนุนให้ความรู้และจัดให้มีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น ดังนั้นการนำผลงานต่างๆ มาใช้ภายในบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ผลงานเหล่านั้นจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ การจ้างงานที่เป็นธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้มีการกำหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บุคคลใดก็ตามที่ทราบเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนต่อหน่วยงานที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะทำหน้าที่รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสตามขั้นตอน หากการสอบสวนสิ้นสุดและผู้ถูกแจ้งกระทำความผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบของกลุ่มบริษัท และเสียงข้างมากของคณะอนุกรรมการสอบสวนความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอื่น และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

ผู้ที่พบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางการทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องการร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็นสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2560 บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนด

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่สิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสำหรับปี 2560 ไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

 1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบเคียงกับค่าตอบแทน กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
 2. โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
 3. ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการทำหน้าที่อื่นให้บริษัท เช่น ที่ปรึกษาและรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและการทำหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น
 4. ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัทมิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 13.1 ล้านบาทต่อปีแก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทรายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

บริษัทได้จัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส และความเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีหากนักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นเพิ่มเติม บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ไป
 2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ

อีกทั้งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 893 หรือในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.3 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการเป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการซักถามแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญต่างๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดแผนธุรกิจ การลงทุน และแผนงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ และกำหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5.13 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการเติบโตและความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยผ่านกระบวนการในการพัฒนาตามลักษณะงาน รวมถึงการจัดทำแผนสืบทอดสำหรับตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจ โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม และคุณสมบัติตามที่กำหนดในการดำรงตำแหน่งงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.