TH | EN
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบนายชัย จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการสอบทานข้อมูล และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน และรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์กับบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม และมีการประชุม 1 ครั้งที่มีวาระที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารระดับสูงร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงินสำหรับทุกสิ้นไตรมาส และได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการปฎิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสม่ำเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปนี้

  1. รายงานทางการเงินในปี 2559 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่เชื่อถือได้
  2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
  5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560